За нас

Сопет ЕООД е учредено през 1997 година и е едно от първите застрахователни брокерски дружества в България. Съгласно изискванията на българското законодателство получава Разрешение №48 от 11.05.2000 година за извършване на дейност като застрахователен брокер на територията на Република България. През 2006 година дружеството е пререгистрирано, по условията на новоприетия Застрахователен Кодекс.

 

При извършване на своята дейност Дружеството си поставя за основна цел да отговори на специфичните изисквания на развиващия се индустриален и финансов бизнес чрез комплексно обслужване в областта на застраховането. Политиката на Дружеството е ориентирана към компетентно определяне и управление на риска, консултиране на клиента относно правилния избор на застрахователно покритие и застрахователно дружество.

 

При желание от страна на клиента Сопет ЕООД се ангажира и с извършване на ликвидационна дейност при настъпване на застрахователни събития, до изплащане на застрахователните обезщетения.

 

В динамично променяща се икономическа обстановка, Дружеството се доказва като надежден гарант за нормалното провеждане на стопанската дейност на фирмите, които обслужва. По-големи клиенти, с които има сключени договори за обслужване в сферата на застрахователната дейност са: виж референции

 

Освен с обслужване в сферата на застраховането, Дружеството предлага и доброволно здравно осигуряване и доброволно пенсионно осигуряване, като по този начин се стреми да улесни своите клиенти при ползването на всички извънбанкови финансови дейности и услуги.

 

Офисът на Сопет ЕООД се намира в гр. София. Всички служителите са с подходящо образование и дългогодишен опит в сферата в на застрахователното дело. Чрез посещаване на семинари и други форми на обучение постоянно се повишава квалификацията на всеки един.

 

Непрекъснатото увеличаване броя на фирмите и гражданите, които ползват услугите на Сопет ЕООД говорят за едно добро развитие на дружеството и утвърждаване на застрахователния и доброволните осигурителни пазари на територията на Република България. Доброто име на дружеството сред клиентите, застрахователните и осигурителните дружества е предпоставка за бъдещо още по интензивно развитие, което ще бъде продиктувано и от очакваното развитие на застрахователните и доброволните осигурителни пазари в Република България.

 

В досегашната си дейност Сопет ЕООД е организирало и провеждало своята работа при спазване принципите на висок морал и етика, като не се е ръководило от моментни, конюнктурни дадености, а се е стремяло да изгради основите на дългосрочно, професионално и законосъобразно развитие.